Rady a Tipy

Neznáte svou jazykovou úroveň? Otestujte si ji zdarma na našich stránkách!

Prvním krokem, který je potřeba udělat před přihlášením se do jakéhokoliv jazykového kurzu a k jakékoliv jazykové zkoušce, je dokázat správně odhadnout svou jazykovou úroveň. Největším pomocníkem Vám při tom může být jeden z našichrozřazovacích testů.

Jakých jazyků se to týká?

Rozřazovací testy naleznete na webových stránkách Jazykové školy PELICAN hned v několika jazycích. Vedle nejhojněji vyplňovaném testu z angličtiny si zde můžete vyplnit rovněž test ze španělštiny, němčiny, češtiny, francouzštiny, ruštiny či italštiny.

Podle čeho se bude má úroveň hodnotit?

Jazykové úrovně v PELICANu dělíme dle Společného evropského rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages), který byl vyvinut mezi lety 1998 a 2000 ve snaze sjednotit systémy vzdělávání a testování znalosti cizích řečí v Evropě.

Jistě jste se s tímto systémem již setkali – jedná se o kategorizaci úrovně jazyků na základě písmene (A, B nebo C) a číslice (1 nebo 2). Písmeno vystihuje základní způsobilost studenta vyjadřovat se nebo rozumět danému jazyku – A je začátečník, B je nezávislý a C je způsobilý.

Jakou úroveň tedy můžu mít?

Každá z úrovní v rozřazovacím testu se vyznačuje určitými jazykovými kompetencemi, které pro její dosažení musíte ovládat. Nejnižší úroveň, tedy A0, se vyznačuje absolutní neznalostí jazyka. S úrovní A1 studenti rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím, umí představit sebe a ostatní i klást základní otázky jiné osobě.

Studenti s úrovní A2 mají rozvinutější jazykové schopnosti. Již rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Jsou schopni komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech.

Na úrovni B1 pak studenti ovládají důležité aspekty spisovné řeči, jsou schopni napsat spisovný jednodušší dlouhý text. Umí také bez větších obtíží popsat např. své zážitky, události a sny.

Studenti s úrovní B2 oproti jim již rozumí hlavním myšlenkám složitých textů, dokáží konverzovat plynule a spontánně, jsou schopni psát podrobné texty o řadě různých témat a vysvětlovat své názory na aktuální problémy.

Úrovně C1 i C2 se již blíží schopnostem rodilých mluvčí. Studenti s dosaženou úrovní C1 užívají jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Na úrovni C2 pak rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čtou.

Pokud byste měli k rozřazovacím testům či jakýmkoliv jiným oblastem jazykového vzdělávání nějaké otázky, neváhejte a obraťte se na nás. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách – Skolapelican.com.