Rady a Tipy

Proč je pro cizince důležitá nostrifikace vzdělání?

Nostrifikace diplomu představuje pro cizince důležitý úřední úkon. Proč a za jakých podmínek lze tento doklad konkrétně nostrifikovat?

Co je nostrifikace

Termínem nostrifikace se obecně označuje úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Což může být nejčastěji právě vysokoškolský diplom, vysvědčení, ale také například cenné papíry, nebo dokonce podnik.

V případě nostrifikace vysokoškolského diplomu se tímto úkonem uznává dosažené vzdělání za rovnocenné s tím, které by případně bylo získáno v České republice na škole tuzemské. Bez nostrifikace tedy fakticky nemůže absolvent vysoké školy využít dále své původní vzdělání.

Bývá tak potřebná hlavně tehdy, objeví-li se důvodné pochybnosti o dosaženém vzdělání. Vyžadována však může být nostrifikace také tehdy, pokud se absolvent chystá u nás nastoupit do zaměstnání nebo chce pokračovat v dalším studiu. Mnohým uchazečům pomáhá titul i ke zvýšení prestiže, například v podnikání.

Jak probíhá nostrifikace diplomu

Nostrifikaci diplomu uskutečňuje veřejná vysoká škola poskytující příslušný akreditovaný studijní program. Soukromým školám tato pravomoc udělena nebyla. V případě, že si žadatel vybere školu nevhodnou, nabídne mu tato přeposlání žádost do školy vyhovující.

V oblasti vojenství a bezpečnostních služeb jsou pak rozhodovacími orgány ministerstvo obrany a vnitra. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plní roli odvolacího orgánu, na který se může žadatel obrátit, pakliže jeho žádost byla zamítnuta.

Zájemce o nostrifikaci si tedy sám podává žádost a sám si vyhledává konkrétní vysokou školu. A musí se řídit postupem platným pro danou instituci. Dnes již bývají pravidla pro vyřizování těchto žádostí veřejně přístupná na oficiálních webových stránkách.

Například Karlova univerzita tak na toto téma uvádí, že k žádosti je nutno přiložit:

  • úředně ověřená kopie diplomu
  • úředně ověřená kopie výpisu vykonaných zkoušek nebo dodatku k diplomu tzv. Diploma Supplement

Eventuálně je také nezbytné si zajistit plnou moc, je-li žadatel zastoupen zmocněncem. Dále může být nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu prokazující změnu jména žadatele, což je oddací list. Stejně tak se předkládá rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, byl-li žádající straně tento status přiznán.

Dále je univerzita oprávněna požadovat i další případné doklady jako je potvrzení o akreditaci původní školy. V případě uznávání doktorského studia (Ph.D) je nutné rovněž předložit doktorskou nebo disertační práci v originálním znění včetně abstraktu této práce.

Dokumenty, které nebyly vydány v anglickém nebo slovenském jazyce, musí být dále úředně přeloženy do českého či anglického jazyka, a to soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

Správní poplatek činí 3 000 Kč. Lhůta pro vyřízení žádosti činí standardně 30 dnů, ve výjimečných případech však může být prodloužena až na 60 dnů.